Καμπύλες ανάπτυξης

Οι καμπύλες ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μας δείχνουν αν κάποιες μεταβλητές ανάπτυξης (το βάρος, το ύψος ή ο δείκτης μάζας σώματος Δ.Μ.Σ)  του παιδιού κινούνται σε κανονικά πλαίσια. 


Πως να χρησιμοποιήσετε τις καμπύλες ανάπτυξης

  1. Στον οριζόντιο άξονα εντοπίστε την ηλικία του παιδιού. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα της ηλικίας που θα ξεκινά από την ηλικία του.
  2. Στον κάθετο άξονα εντοπίστε το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού ανά καμπύλη. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα του βάρους / ύψους / Δ.Μ.Σ που θα ξεκινά από το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.
  3. Το σημείο που τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές είναι η εκατοστιαία θέση του παιδιού ως προς το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.

Πως να ερμηνεύσετε την εκατοστιαία θέση

Αν αναφερόμαστε π.χ στο βάρος και το σημείο που προσδιορίσατε βρίσκεται κάτω της 3ης ή πάνω της 97ης το παιδί βρίσκεται εκτός κανονικών ορίων. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι έχει χαμηλό βάρος και στην δεύτερη υψηλό βάρος σε σχέση με την ηλικία του. Η 50η θέση υποδηλώνει τον μέσο όρο, ενώ η 15η και η 85η την τάση προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Πολύ σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση είναι η πορεία του παιδιού πάνω στις καμπύλες και αν υπάρχουν απότομες αλλαγές.

Παρακάτω δίνονται οι καμπύλες ανάπτυξης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Βάρος και ηλικία

Αγόρια 5 - 10 ετών

http://www.who.int/growthref/cht_wfa_boys_perc_5_10years.pdf?ua=1      

Κορίτσια 5 - 10 ετών

http://www.who.int/growthref/cht_wfa_girls_perc_5_10years.pdf?ua=1

Αυτές οι καμπύλες έχουν ως ανώτερο όριο τα 10 χρόνια καθώς μετά τα παιδιά εισερχόμενα στην εφηβεία έχουν απότομη αύξηση ύψους, οπότε καλύτερος δείκτης για την πορεία του βάρους είναι ο δείκτης μάζας σώματος που συνεκτιμά και αυτόν τον παράγοντα.

Ύψος και ηλικία

Αγόρια 5 - 19 ετών

http://www.who.int/growthref/cht_hfa_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1  

Κορίτσια 5 - 19 ετών

http://www.who.int/growthref/cht_hfa_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1

Δείκτης μάζας σώματος και ηλικία   

Αγόρια 5 - 19 ετών 

http://www.who.int/growthref/cht_bmifa_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1      

Κορίτσια 5 - 19 ετών

http://www.who.int/growthref/cht_bmifa_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1